Adatvédelmi szabályzat

I. Adatkezelő

A szabályzat az alábbi adatkezelők által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik:

Samu Zsolt
Gert-Exner str. 4
Seiersberg-Pirka
A-8054

Adószám: 69070/6841

Csendmélység Egyesület
9735 Csepreg, Deák utca 1. Magyarország

Adószám: 19037947-1-18

II. Adatkezelés célja, a tárolás módja és ideje

Az adatokat a Csendmélység által szervezett eseményekre (elvonulás, előadás, egyéni kezelés) történő jelentkezéskor, Facebook csoport, chat csoport belépés vagy egyesületi belépés eesetén, könyv, illetve medál megrendelésekor, illetve tagdíjbeszedés és nyilvántartás céljából gyűjtjük. A jelentkezés történhet jelentkezési lapon, emailben vagy papíron. A jelentkezők a személyes adatok kezeléséhez önként hozzájárulásukat adják. Ha a programra jelentkező egyén nem járul hozzá adatai kezeléséhez, akkor nem fog tudni részt venni programjainkon, illetve nem lehet csoportunk tagja.

Az adatgyűjtés célja, hogy lehetővé tegye annak eldöntését, hogy egy személy jelentkezése elfogadható-e az adott programra, valamint hogy a szervezők megfelelően tervezhessék a programok helyszínét, a szállást és az étkezést. Az aláírt nyilatkozatokat a mindenkori rendezvényszervező munkatársunk tárolja, archiválja és kezeli, az elektromos adatokat Google Drive fiókban jelszóval védve tároljuk, amihez csak az egyesület megbízott tagjai férhetnek hozzá.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokba kizárólag a Csendmélység programok szervezésében és lebonyolítását végző, valamint a Facebook és chat tagság adminisztrációjával foglalkozó személyek tekinthetnek be

Adatfeldolgozókat nem veszünk igénybe. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki, kivéve ha törvényileg erre köteleznek, például bírósági határozattal vagy idézéssel. Kiadhatunk továbbá ilyen adatokat bűnüldözési szerv kérésére vagy más törvényes igénylésre.

Az adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től hatályos. Az ezen a weboldalon hivatkozott jelentkezési, illetve megrendelési lapok használata, a hírlevélre történő feliratkozás, a cookie-k elfogadása, a papíron történő jelentkezés, illetve az emailen történő megkeresés a jelen szabályzat elfogadását jelenti.

Egészségi adatokat is kérünk a résztvevőktől, a következő okokból: alapvető érdekeinek védelme érdekében, mivel súlyos beteg személyek nem vehetnek részt programjainkon, valamint mentális betegségben szenvedő egyének sem. Mivel a rendezvényeken tudati változások történhetnek, ezért az eltitkolt betegségekből eredő komplikációkért felelősséget nem vállalunk.

A résztvevők annak tudatában jönnek el a rendezvényre, hogy tudatukban változások történhetnek. Ezért a résztvevőktől nyilatkozatokat kérünk arra vonatkozóan, hogy ezt megértették és elfogadják, a szükséges tájékoztatást erről megkapták. Ezeket a nyilatkozatokat, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak, az esemény záró dátumának végétől számított 5 évig megőrizzük.

Az adatkezelés további célja az iránymutatás és a segítségnyújtás. Közösségünk segítői hálózatot működtet, azaz ha valakinek rosszullét miatt vagy technikai okokból esetleg segítségre van szüksége, egy a közelben lakó csoporttag elmegy hozzá személyesen. Továbbá lelki elakadások esetén segítséget kaphat a közösség tapasztaltabb tagjaitól.

Nyilvántartást vezetünk továbbá arról is, hogy az egyes tagok milyen tanfolyamokon vettek részt.

Az egyesület kezeli továbbá tagjainak személyes adatait nyilvántartási okokból és törvényi előírások miatt.

Honlapjainkon gyűjtött személyes adatok

Honlapjainkon (www.depthofsilence.com) sütiket használunk, amelyek információkat gyűjthetnek a felhasználóról. A sütik fogadását böngésző programjában történő beállítással visszautasíthatja, de ebben az esetben előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei nem vagy nem teljes mértékben jelennek meg.

A süti (más néven cookie) egy kisméretű fájl, ami megkönnyíti a weboldalak használatát, információkat tartalmaz a felhasználóról és az Ön számítógépén található. Google Analytics szolgáltatást is használunk, ami szintén elhelyez sütiket az Ön számítógépén.

Facebook csoportjainkból kifolyólag a tagság tényét, a felhasználó Facebook nevét, email címét tartjuk nyilván, valamint tagdíjas csoportjaink esetén a tagdíjfizetés részleteit (kiegyenlítés, elmaradás, befizetett összeg, stb.).

A vásárlással (könyv, medál) kapcsolatos adatokat (név, cím, telefonszám, email cím, számlázási cím, megrendelt áruk adatai) törvényi kötelezettségből eredően 5+1 évig megőrizzük. A rendezvényeken részt vevő személyek adatait 5 évig megőrizzük.

Személyes adatait nem kezeljük automatizált módon.

A tárolt adatokat rendszeres időközönként, de legalább havonta felülvizsgáljuk és azon adatokat, ahol a kezelésre vonatkozó jogalap megszűnt, töröljük.

III. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Önnek joga van tiltakozni személyes jogainak kezelése ellen, kérheti adatainak részleges vagy teljes törlését – beleértve a hírlevélről történő leiratkozást. Az adattörlést olyan mértékben tudjuk megtenni, amennyiben törvényi kötelezettség nem írja elő az adatok tárolását.

Bármikor joga van betekinteni az általunk kezelt személyes adataiba, kérheti azok helyesbítését.

Adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit elküldheti nekünk levélben az egyesület fent megadott címére, vagy elektronikusan a címre, illetve a honlapunkon található űrlap segítségével (ennek az oldalnak az alján). Az űrlap csak adatvédelemmel kapcsolatos megkeresésekre használható. A kérelmekre legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk. A kérelem benyújtásakor megkérhetjük Önt személyazonossága igazolására.

Ön panaszt tehet adatainak kezelésével kapcsolatban az érintett felügyeleti hatóságnál vagy a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti hatóságánál, ha vélelmezi, hogy személyes adatainak kezelése nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (adatvédelmi rendelet), továbbá bíróság előtt jogorvoslattal élhet.

Illetékes Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
www.naih.hu

IV. Adatvesztési incidens

Az adatvesztési incidens fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek (például bizalmasan tárolt adatok nyilvánosságra kerülése). Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt legkésőbb 72 órán belül bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Adatvédelemmel kapcsolatos bejelentés

Adatvédelemmel kapcsolatos kérelmeit elküldheti az alábbi űrlap segítségével, vagy postai úton vagy emailben a szabályzatban megadott címen.

Az Ön adataira azonosítási célokból van szükségünk.